Homs Ibrahim isaac sedrak Islam Islamism Jesuits

განადგურების ისრაელის ახლოს არის! ფაქტობრივად, ხელმძღვანელი გველი: უნდა მოვიდეს იერუსალიმში: III WW; NWO 322] 1. Veil ტაძრის იყო ქირავდება, 2. თანდასწრებით: საქართველოს იაჰვე: მან დატოვა ტაძარი, 3. ისრაელის გაწყდა! 4. ისრაელის იმედი დაიკარგა? - პასუხი - მაგრამ, რა არის ცოდვა ფარისეველთა: (Neturei Karta: განმანათლებლური: 666 სსფ FED ECB) წინააღმდეგ ისრაელის? რა თქმა უნდა არა მკვლელობის იესო, რადგან, იგი წინასწარმეტყველებდა: რომ: მესია ჰქონდა მსხვერპლი თავისი ცხოვრება უზრუნველყოს: იმედი მსოფლიოში (ანუ ასევე: პოლიტიკური განმათავისუფლებელი: ყველა სახის მონობა და ექსპლუატაციის: კაცი კაცი)! ფარისეველთა მათ გააკეთეს გაანადგუროს ისრაელი, რადგან მათი პრაქტიკა usury, ექსპლუატაციის და მონობის! და მათი საქმიანობის: Masonic დამხობა, რომლებიც უკვე დასვა ადგილი, მათი მონობის ეგვიპტეში! ამდენად, განადგურების ისრაელი, შეიძლება არ ყოფილიყო პასუხისმგებლობის Zealots: მხოლოდ!

[განადგურების ისრაელის ახლოს არის! ფაქტობრივად, ხელმძღვანელი გველი: უნდა მოვიდეს იერუსალიმში: III WW; NWO 322] ყველა მათი abominations, რომ: სიტყვა ღმერთი და ყველა წინასწარმეტყველი ღვთისა, უშედეგოდ, იტყობინება: არაფერი! ამ გზით: ისინი არ არიან სიონისტები ჰქონდეს შესაბამისი: მოპარული, სიტყვა ღმრთისა, და სიმბოლოები იუდაიზმი, საკუთარი თავისთვის. მაგრამ, მათ ყოფილა: ფარისეველი და მათი თალმუდი Satanic დაწყევლილი, რომ არ გაკეთდეს ამ ქურდობის წინააღმდეგ ჭეშმარიტი რელიგია მოსეს, რომ არ ყოფილიყო: პირდაპირი მიზეზია (დირექტორები, დირექტორების), აგრეთვე, არაპირდაპირი მიზეზს (მეშვეობით, კონტინგენტი, ისტორიული გარემოებები, გამოწვეული: გზით Masonic წრეებში), რომ არ გააკეთა: ყველა ჰოლოკოსტის: წინააღმდეგ: ჩემი ებრაელი ხალხის, აქ ამიტომ: 1. გადარჩენის ისრაელის არ შეიძლება გარანტირებული: 2. მთელი ადამიანის რასის გახდება მხოლოდ: ერთი, და უნიკალური: ნახირი მონების 3. monotheism: ის აღარ აქვს არსებობის უფლება დამოკიდებული, რადგან ნამდვილი სახე ფარისეველთა Neturei Karta: არის ბაალ Marduk 666 იმპერიალიზმისCIA Synnek1 posted კომენტარის 6 საათის წინ სახელი შენი უფალო, ვინც createth: წაიკითხეთ ყურანის ---- პასუხი --- synnek1 666 322 --- NWO სსფ სატანა საკულტო რეალური, ნუ წაიკითხავთ ყურანის, ამისთვის არ უკავშირდება მათ, salafis ტერორისტების ამისთვის შარია, კლავს: ქრისტიანთა მოწამე innoncetინდოეთიქრისტიანული ლიდერები, განცხადებას Hindu გურუ on დელი გაუპატიურების შემთხვევაში არის სამარცხვინოიყიდება გურუ Asaram Bapu, მსხვერპლი ", როგორც დამნაშავე, როგორც მისი rapists." მაგრამ HANG მკვლელობის ბრალდებით: მეტი მას დაღუპვის: ორი შვილის თავის ashram. საქართველოს პრეზიდენტისათვის გლობალური საბჭოს ინდური ქრისტიანები, მისი "დამახინჯებული აზროვნების [...] scares ქალები, შეჩერების მათ: უკან მიდის: პოლიციის". შეურაცხყოფა გვაროვნული და Dalit ქალები up. Mumbai (AsiaNews) - For Sajan გიორგი, პრეზიდენტი გლობალური საბჭოს ინდური ქრისტიანები (GCIC), განცხადება დელი გაუპატიურების შემთხვევაში: by Hindu გურუ Asaram Bapu (სურათები) არის "უპასუხისმგებლო, სამარცხვინო და შეურაცხმყოფელი ადამიანის ღირსებას." Across ინდოეთი, ეს გამოიწვია აღშფოთება. --- პასუხი - ებრაული ლობის PORNOGRAZIA თალმუდი სსფ 666 MASONIC: Got კი ინდოეთში, ამიტომ, RAPES არიან ყოფილა: გაიზარდაLa destruction d'Israël est proche! En fait, la tête du serpent: il doit se rendre à Jérusalem: WW III, NWO 322] 1. le voile du temple se déchira, 2. l'PRESENCE: de Yahvé: il a quitté le Temple, 3. Israël a été perdu! 4. L'espérance d'Israël a été perdu! - Réponse - mais, ce qui est le péché des pharisiens: (Neturei Karta: Enlightened: 666 FMI FED BCE) contre Israël? Certainement pas dans la mort de Jésus, parce que, il a été prédit: que: le Messie devait sacrifier sa vie pour assurer: l'espoir dans le monde (c'est à dire aussi: la libération politique: toutes les formes d'esclavage et de l'exploitation: l'homme sur l'homme)! les pharisiens, ils n'en faisaient détruire Israël, en raison de leur pratique de l'usure, de l'exploitation et de l'esclavage! et leurs activités: la subversion maçonnique, qui ont déjà mis en place, sous leur esclavage en Egypte! par conséquent, la destruction d'Israël, ne peut pas avoir été une responsabilité des Zélotes: seulement!

[La destruction d'Israël est proche! En fait, la tête du serpent: il doit se rendre à Jérusalem: WW III, NWO 322] toutes leurs abominations, que: la Parole de Dieu et tous les prophètes envoyés par Dieu, en vain, a déclaré: pour rien! de cette manière: ils ne sont pas les sionistes d'avoir approprié: volée, la Parole de Dieu, et les symboles du judaïsme, pour eux-mêmes. mais sont été: les pharisiens et leur Talmud sataniques maudit, d'avoir fait ce vol contre la vraie religion de Moïse, ont été: la cause directe (directeurs, directeurs d'école), et aussi, la cause indirecte (par l'intermédiaire, le contingent, circonstances historiques, induites par le biais: cercles maçonniques), d'avoir fait: chaque Holocauste: contre: mon peuple juif, voici pourquoi: 1. la survie d'Israël ne peut être garantie: 2. toute la race humaine deviendra seulement: l'un, et unique: troupeau d'esclaves 3. monothéisme: il n'a plus le droit d'exister sur la planète, parce que le vrai visage de l'Karta pharisiens Neturei: Baal est de Marduk 666 impérialismeCIA Synnek1 posté un commentaire il ya 6 heures Au nom de ton Seigneur qui createth: Lire le Coran ---- RÉPONSE --- 666 322 --- synnek1 NWO FMI satan véritable culte, NE lire le Coran, pour faire avec eux, terroristes salafistes pour la charia, The Kills: des martyrs chrétiens innoncetINDEPour les dirigeants chrétiens, hindous déclaration de gourou sur le cas de New Delhi viol est honteuxPour Guru Asaram Bapu, la victime est «aussi coupable que ses violeurs." Mais accusations d'homicide volantes: plus de lui sur la mort de deux enfants: dans son ashram. Pour le président du Conseil mondial des chrétiens indiens, sa «mentalité déformée [...] effraie les femmes, les arrêts: retour du cours:. À la police" Les exactions contre les femmes tribales et dalits sont en hausse. Mumbai (AsiaNews) - Pour Sajan George, président du Conseil mondial des chrétiens indiens (GCIC), la déclaration sur l'affaire Delhi New viol: par le gourou hindou Bapu Asaram (photo) est "irresponsable, honteux et atteinte à la dignité humaine." À travers l'Inde, il a provoqué l'indignation. RÉPONSE --- - LE LOBBY JUIF PORNOGRAZIA talmud FMI 666 MAÇONNIQUE: GOT même en Inde, c'est pourquoi, les viols sont été: AUGMENTATION


Israelin tuhoaminen on lähellä! Itse käärmeen pään: on tultava Jerusalemiin: III WW; NWO 322] 1. temppelin esirippu repesi, 2. PRESENCE: Herran: hän lähti temppelin, 3. Israel oli kadonnut! 4. Israelin toivo oli menetetty! - VASTAUS - Mutta mikä on synti fariseusten: (Neturei Karta: valaistunut: 666 IMF FED EKP) Israelia vastaan? Varmasti ei tappamista Jeesuksen, koska se ennusti: että: Messias joutui uhraamaan elämänsä tarjota: toivoa maailmaan (ts. myös: poliittinen vapautuminen: kaikenlaista orjuutta ja hyväksikäyttöä: mies man)! fariseukset he tuhota Israelin, koska niiden käytännön koronkiskonnan, hyväksikäyttöä ja orjuutta! ja niiden toiminta: vapaamuurarien subversion, jotka ovat jo ottaneet käyttöön, niiden orjuudesta Egyptissä! Niinpä Israelin tuhoaminen, ei ole voinut olla vastuu selootit: vain!

[Israelin tuhoaminen on lähellä! Itse käärmeen pään: on tultava Jerusalemiin: III WW; NWO 322] kaikki iljetykset, että: Jumalan sana ja kaikki profeetat Jumalan lähettämä, turhaan, kertoi: turhaan! näin: ne eivät ole sionistit on asianmukaista: varastettu, Jumalan Sana, ja symbolit juutalaisuuden itseään. mutta ovat olleet: fariseukset ja heidän Talmudin saatanallinen kirottu, että ovat tehneet tämän varkaus vastaan ​​todellinen uskonto Mooseksen olleen: suora syy (johtajat, rehtorien), ja myös epäsuora syy (kautta, ehdolliset, historialliset olosuhteet, aiheutti: stä vapaamuurarien piireissä), että ovat tehneet: jokainen Holocaust: vastaan: my juutalaisiin, tässä on syy: 1. selviytymisen Israelin ei voida taata: 2. Koko ihmiskunta tulee vain: yksi, ja ainutlaatuinen: lauma orjia 3. monoteismi: se ei enää ole oikeutta olla olemassa tällä planeetalla, koska todelliset kasvot fariseusten Neturei Karta: on Baal Marduk 666 imperialismiCIA Synnek1 lähetetty kommentti 6 tuntia sitten nimeä Herrasi jotka createth: Lue Koraani ---- VASTAUS --- synnek1 666 322 --- NWO IMF saatana kultti todellisia, lukevat Koraania, sillä tehdä niiden kanssa, salafis terroristit sharian, tappaa: Kristittyjen marttyyrien innoncetINTIAChristian johtajien lausuman Hindu guru New Delhi raiskaus tapaus on häpeällistäGuru Asaram Bapu, uhri on "yhtä syyllisiä kuin hänen raiskaajia." Mutta Hang henkirikos maksut: yli hänet kuolemasta: kaksi lasta hänen ashramissa. Puheenjohtajan Global neuvoston Intian kristittyjen, hänen "vääristynyt ajattelutapa [...] pelottaa naisia, pysäyttää heidät: takaisin menossa: poliisille." Väärinkäytöksiä vastaan ​​heimojen ja kastittomien naisten ylöspäin. Mumbai (AsiaNews) - Jos Sajan George, puheenjohtaja Global neuvoston Intian kristittyjen (GCIC), lausunto New Delhi raiskaus tapaus: hindu Guru Asaram Bapu (kuvassa) on "vastuutonta, häpeällistä ja ihmisarvoa loukkaavien." Kaikkialla Intiassa, se on aiheuttanut suuttumusta. --- VASTAUS - juutalaislobbyn PORNOGRAZIA Talmud IMF 666 vapaamuurarien: sai jopa Intiassa, syystä, raiskaukset hyväksi on: KASVOI


Ang pagkawasak ng Israel ay malapit! Sa katunayan, ang ulo ng ahas: dapat sa Jerusalem: III ww; NWO 322] 1. magsuot ng belo ng templo ay upa, 2. ang presensya: ng Yahweh: siya umalis sa Templo, 3. Israel ay nawala! 4. Israel-asa ay nawala! - ANSWER - NGUNIT, ano ang kasalanan ng mga Pariseo: (Neturei Karta: napaliwanagan: 666 IMF FED ECB) laban sa Israel? Tiyak na hindi sa pagpatay ni Jesus, dahil, ito ay hinulaang: na: Mesiyas ay na isakripisyo ang kanyang buhay upang magbigay ng: Umaasa sa mundo (ibig sabihin din: pampulitika pagpapalaya: sa lahat ng mga anyo ng pang-aalipin at pagsasamantala: tao sa tao)! ang mga Pariseo na ang kanilang ginawa sirain ang Israel, dahil sa kanilang kasanayan ng labis na pagpapatubo, pagsasamantala at pang-aalipin! at ang kanilang mga gawain: pagkawasak ng mga mason, na pa ilagay sa lugar, sa ilalim ng kanilang pang-aalipin sa Ehipto! sa gayon, ang pagkawasak ng Israel, hindi maaaring ang inalisan ng responsibilidad ng Zealots: lamang!

[Ang pagkawasak ng Israel ay malapit! Sa katunayan, ang ulo ng ahas: dapat dumating sa Jerusalem: III ww; NWO 322] lahat ng kanilang abominations, na: ang Salita ng Diyos at lahat ng mga propeta na ipinadala ng Diyos, sa walang kabuluhan, iniulat: para sa walang! sa ganitong paraan: ang mga ito ay hindi ang Zionists na magkaroon ng naaangkop na: ninakaw, ang Salita ng Diyos, at mga simbolo ng Hudaismo, para sa kanilang sarili. ngunit, ay naging: ang mga Pariseo at kanilang Talmud napakasama sinumpa, gawin ito pagnanakaw laban sa tunay na relihiyon ng Moses, ang inalisan: ang direktang sanhi (mga direktor, mga guro), at din, ang hindi direktang sanhi (sa pamamagitan, ng nababatay, makasaysayang pangyayari, sapilitan: sa pamamagitan ng mga mason lupon), na ginawa: Holocaust bawat: laban: Ang aking mga Hudyo tao, narito ang dahilan kung bakit: 1. Walang katiyakan ang kaligtasan ng buhay ng Israel: 2. ang buong sangkatauhan ay magiging lamang: isa, at natatanging: Grupo ng mga alipin 3. isang diyos: ito ay walang mas karapatan na umiiral sa planeta, dahil ang tunay na mukha ng mga Pariseo Neturei Karta: sa Baal imperyalismo Marduk 666CIA Synnek1-post ng komento 6 na oras ang nakalipas Sa pangalan ng iyong Panginoon na createth: Basahin ang iyong ANSWER sa Quran ---- --- synnek1 666 322 --- NWO IMF demonyo kulto real, AY-basahin ang Quran, para sa kanila, salafis terorista para sa Sharia, ANG KILLS: ng Kristiyano martir innoncetIndiaPara sa mga Kristiyano lider, pahayag ng Hindu guru sa New Delhi panggagahasa kaso ay kahiya-hiyaPara sa Guru Asaram Bapu, ang biktima ay "bilang nagkasala bilang kanyang rapists." Ngunit hang pagpatay sa kapwa pagsingil: sa paglipas ng sa kanya sa ibabaw ng kamatayan: ng dalawang bata sa kanyang ashram. Para sa president ng Global Council ng Indian Kristiyano, ang kanyang "magulong mindset [...] scares babae, pagtigil sa kanila: bumalik mula sa pagpunta:. Sa pulis" Pang-aabuso laban sa panlipi at Dalit kababaihan. Mumbai (AsiaNews) - Para Sajan George, president ng Global Council ng mga Indian Kristiyano (GCIC), ang mga pahayag sa New Delhi panggagahasa kaso: ng Hindu ng guru Asaram Bapu (nakalarawan) ay "iresponsable, kahiya-hiya at nakakasakit sa tao karangalan." Sa buong Indya, ito ay sanhi kabalbalan. --- ANSWER - ANG Jewish lobby PORNOGRAZIA Talmud IMF 666 ng mga mason: Mas naging sa India, BAKIT, MGA RAPES AY ay: Dinagdagan


YouTube

YouTube Spotlight

970049 iscritti
156756765 visualizzazioni video

 • lorenzoAllah Mahdì Palestina
  lorenzoAllah Mahdì Palestina ha pubblicato un commento
  1 secondo fa
  i mostri farisei del FMI, loro regnano sul mondo, e quindi, tutto va verso il peggio
 • lorenzoAllah Mahdì Palestina
  lorenzoAllah Mahdì Palestina ha pubblicato un commento
  2 minuti fa
  [Induism horror] According to Sajan George, "Asaram's distorted mindset, and that of many of his followers, scares women, stopping them from going to the police to file complaints against abuses and acts of violence against them." What is more, "This so-called guru was involved in a sordid story in connection with the death of two boys in his ashram in 2008," the GCIC president explained. Retired judge D K Trivedi has headed a commission investigating the case as possible homicide. In India, "Violence against women has reached alarming levels," George said.
 • lorenzoAllah Mahdì Palestina
  lorenzoAllah Mahdì Palestina ha pubblicato un commento
  3 minuti fa
  "According to the National Crime Records Bureau, a woman is raped every 20 minutes. Every two hours, one is killed over her dowry. Abuses and violence are the worst in tribal and Dalit areas. In most cases, they are not reported," he noted. The number of victims from Scheduled Tribes jumped 40 per cent: between: 2009 and 2010. In the same period, the number of rapes against women from Scheduled Castes rose by 15 per cent.03/20/2008 INDIA. Fasting and march against the "daily" persecution: of Christians in Orissa: 06/12/2012 INDIA. Assam: tribal Christians beaten and forced to convert to Hinduism: 08/08/2011 INDIA. Andhra Pradesh: five Christians arrested on false charges, their attackers go free 03/29/2011 INDIA. Orissa: 12 Tribals arrested for converting to Christianity without an official permit.
 • lorenzoAllah Mahdì Palestina
  lorenzoAllah Mahdì Palestina ha pubblicato un commento
  7 minuti fa
  INDIA For Christian leaders, statement by Hindu guru on New Delhi rape case is shameful by Nirmala Carvalho For Guru Asaram Bapu, the victim is "as guilty as her rapists." But hang homicide charges: over him over the death: of two children in his ashram. For the president of the Global Council of Indian Christians, his "distorted mindset [...] scares women, stopping them: back from going: to the police." Abuses against tribal and Dalit women are up. Mumbai (AsiaNews) - For Sajan George, president of the Global Council of Indian Christians (GCIC), the statement on the New Delhi rape case: by Hindu guru Asaram Bapu (pictured) is "irresponsible, shameful and offensive to human dignity." Across India, it has Caused outrage. --- ANSWER - THE JEWISH LOBBY PORNOGRAZIA talmud IMF 666 MASONIC: GOT EVEN IN INDIA, is WHY, THE RAPES ARE been: INCREASED
 • lorenzoAllah Mahdì Palestina
  lorenzoAllah Mahdì Palestina ha pubblicato un commento
  12 minuti fa
  01/08/2013 INDIA For Christian leader, statement by Hindu guru on New Delhi rape case is shameful by Nirmala Carvalho For Guru Asaram Bapu, the victim is "as guilty as her rapists". But homicide charges hang over him over the death of two children in his ashram. For the president of the Global Council of Indian Christians, his "distorted mindset [. . .] scares women, stopping them back from going to the police". Abuses against tribal and Dalit women are up. 01/08/2013 INDIA India's children lost in the black hole of prostitution and human trafficking by Santosh Digal With at least 11,228 children reported missing in 2011, West Bengal is the state with the worst record in the country. Because of widespread poverty, rural families often sell their children hoping they would have a better future. However, children usually disappear for good. An underage prostitute can earn up to 80,000 rupees (US$ 1,500) a month.
 • lorenzoAllah Mahdì Palestina
  lorenzoAllah Mahdì Palestina ha pubblicato un commento
  13 minuti fa
  01/08/2013 IRAQ More Christian blood in Mosul, car bomb kills Christian university student The bomb went off in front of a supermarket near the local university. The medical student, who was in his last year of study, was killed instantly. Dozens of other people were hurt in the blast, which caused widespread material damage. The violence, sources tell AsiaNews, is the result of a power struggle between Sunni, Shia and Kurdish groups to divide the country into enclaves. 01/08/2013 PHILIPPINES Mindanao churches overflowing at Christmas, a sign of hope for peace with Muslim rebels The risk of attacks by extremist groups drops following a MILF-government agreement is signed. Thousands of people, many young, attend Midnight Mass in the various dioceses of the predominantly Muslim island. Two missionaries talk about Christmas celebrations on the island, torn for four decades by war between the Filipino military and Muslim rebels.
 • lorenzoAllah Mahdì Palestina
  lorenzoAllah Mahdì Palestina ha pubblicato un commento
  14 minuti fa
  01/08/2013 VIETNAM As more people are arrested and tortured, police jam-packs courtroom in trial of 14 Catholic activists by Joseph Dang The trial was supposed to be open to the public but the courtroom was instead filled with police agents. The defendants, plus three Protestants, are accused of subversion for reporting misdeeds by party officials. Justice and Peace Committee calls the trial a sham. Vinh bishop and dozens of intellectuals call on the authorities to respect human rights. For them, the government is betraying the Vietnamese constitution and the UN Convention on Civil and Political Rights. Defendants' lawyers complain that their clients have been subjected to torture, including sleep deprivation, and false statements. Hanoi (AsiaNews) - The trial of 14 Catholic activists charged with subversion was held today in the Vietnamese capital. ecc..
 • lorenzoAllah Mahdì Palestina
  lorenzoAllah Mahdì Palestina ha pubblicato un commento
  16 minuti fa
  11/09/2010. SRI LANKA - SAUDI ARABIA [IMF FED CIA NATO, they said: "we do not give a fuck"] Sri Lankan Muslim teenager sentenced to death in Saudi Arabia. Appeal of Catholics. Fr. George Sigamony, director of Caritas Sri Lanka, calls on all Catholics to pray after the verdict that decrees the death sentence for Rizana, just 17 years old, in prison on false charges of murder. The Asian Human Rights Commission: "Do not let Rizana Nafeek become a victim of the infamous practice of Saudi Arabia to sentence juvenile offenders to death." Colombo (AsiaNews) - It's official: the young girl Rizana Nafeek only 17 years of age, in prison since 2005 on false charges of murder, has been sentenced to death. Fr. George Sigamony, national director of Caritas Sri Lanka, speaks out on his case, and together with AsiaNews launches and appeal for her, and for all migrant workers whose situation has become unsustainable,
 • lorenzoAllah Mahdì Palestina
  lorenzoAllah Mahdì Palestina ha pubblicato un commento
  16 minuti fa
  SRI LANKA - SAUDI ARABIA [IMF FED CIA NATO, they said: "we do not give a fuck"] The girl's death sentence was upheld on appeal in late October. Rizana, a minor at the time, was sent to Saudi Arabia - on a false passport - to work as a care giver. When the child of her employer died while she was bottle feeding, she was accused of murder and sentenced to death in a sham trial based on a signed confession, the content of which she did not know, because it was written in another language. After obtaining legal protection and a translator, she retracted the confession, explaining that the tragic death was simply an accident. But nothing has helped. Fr. Sigamony has been campaigning for Rizana's release since 2007. He tells AsiaNews: "We have carried out many campaigns in Sri Lanka, and collected thousands of signatures that we sent to the competent authorities in Saudi Arabia.
 • lorenzoAllah Mahdì Palestina
  lorenzoAllah Mahdì Palestina ha pubblicato un commento
  17 minuti fa
  SRI LANKA - SAUDI ARABIA [IMF FED CIA NATO, they said: "we do not give a fuck"] In addition, we have attracted international attention, thanks to the Caritas network, but without success. " The director of Caritas also underlines another aspect of the situation: "The culprit who sent Rizana to Saudi Arabia illegally [the girl was underage when she started to work] is still alive, free, working and enjoying all his rights : is also to blame. We wish to express our opposition, and urge the Government to implement a policy that protects migrant workers". Meanwhile, the Asian Human Rights Commission (Ahcr) has released a statement: "Do not let Rizana Nafeek become a victim of the infamous practice of Saudi Arabia to sentence juvenile offenders to death." It states that there is need for constant pressure to be brought to bear on the highest authorities, King Abdullah bin Abdul Aziz Al Saud, and the interior minister, to grant a pardon, and ask forgiveness to the family of the child.
 • lorenzoAllah Mahdì Palestina
  lorenzoAllah Mahdì Palestina ha pubblicato un commento
  17 minuti fa
  SRI LANKA - SAUDI ARABIA [IMF FED CIA NATO, they said: "we do not give a fuck"] According to the Ahcr, Saudi Arabia has one of the highest rates of executions in the world. According to Amnesty International statistics on death sentences, at least 69 were executed in Saudi Arabia in 2009, 102 in 2008. In late 2009, Amnesty International denounced the presence of at least 141 people on death row in Saudi Arabia, including 104 foreign nationals. Migrant workers from Africa, Asia and the Middle East are the main victims. 01/07/2013 .. SRI LANKA - SAUDI ARABIA Rizana Nafeek, execution "imminent" in a Saudi jail. This was revealed by the Asian Human Rights Commission (AHRC). Appeal from Government of Sri Lanka to renew diplomatic efforts. The young woman on death row since 2007. She can only be released if pardoned by parents who accuse her of murdering their baby.
 • lorenzoAllah Mahdì Palestina
  lorenzoAllah Mahdì Palestina ha pubblicato un commento
  17 minuti fa
  SRI LANKA - SAUDI ARABIA [IMF FED CIA NATO, they said: "we do not give a fuck"] Colombo (AsiaNews) - Rizana Nafeek may be executed "at any moment" warns Asian Human Rights Commission (AHRC), while calling for the intervention of the international community to ask Saudi Arabia to pardon the Sri Lankan Muslim, sentenced to death for the alleged murder of a newborn. Citing Kifaya Iftekhar, a muslim who is closely following the case, the AHRC says the execution of the young woman is "imminent", and calls on the Government of Sri Lanka to "renew diplomatic efforts" to save her life. Hailing from a very poor family, Rizana arrived in Saudi Arabia in 2005, just 17 years old (with a false passport), to work as a maid. The child in the family where she was working died while she was on duty. Rizana was accused of murder and sentenced to death with a mock trial, based on a signed confession that she did not know the content of,
 • lorenzoAllah Mahdì Palestina
  lorenzoAllah Mahdì Palestina ha pubblicato un commento
  18 minuti fa
  SRI LANKA - SAUDI ARABIA [IMF FED CIA NATO, they said: "we do not give a fuck"] because it was written in Arabic. Since 2007, she has been on death row. Recently, it seemed that the story of Rizana had come to a positive turning point, thanks to certain statements made by the Crown Prince of the Kingdom. However, the AHRC denies this possibility, stating that the Saudi authorities would have "warned the Sri Lankan government" of the impending execution. For several months, Colombo has fought for the release of Rizana Nafeek, always calling it "close." However, according to the charity, the government of President Mahinda Rajapaksa is making these statements to calm tempers and reassure those who are fighting for the girl's freedom. In fact, the AHRC said, "the government has not been able to gain any diplomatic ties with the family of the newborn,
 • lorenzoAllah Mahdì Palestina
  lorenzoAllah Mahdì Palestina ha pubblicato un commento
  34 minuti fa
  [the destruction of Israel is near! In fact, the head of the serpent: must come to Jerusalem: III WW; NWO 322] 1. the veil of the temple was rent, 2. the PRESENCE: of Yahweh: he left the Temple, 3. Israel was lost! 4. Israel's hope was lost! - ANSWER - BUT, what is the sin of the Pharisees: (Neturei Karta: Enlightened: 666 IMF FED ECB) against Israel? Certainly not in the killing of Jesus, because, it was predicted: that: the Messiah had to sacrifice his life to provide: hope to the world (ie also: political liberation: all forms of slavery and exploitation : man on man)! the Pharisees they did destroy Israel, because of their practice of usury, exploitation and slavery! and their activities: Masonic subversion, which have already put in place, under their slavery in Egypt! thus, the destruction of Israel, can not have been a responsibility of the Zealots: only!
 • lorenzoAllah Mahdì Palestina
  lorenzoAllah Mahdì Palestina ha pubblicato un commento
  34 minuti fa
  [the destruction of Israel is near! In fact, the head of the serpent: must come to Jerusalem: III WW; NWO 322] all their abominations, that: the Word of God and all the prophets sent by God, in vain, reported: for nothing! in this way: they are not the Zionists to have appropriate: stolen, the Word of God, and symbols of Judaism, for themselves. but, are been: the Pharisees and their Talmud satanic cursed, to have done this theft against the true religion of Moses, to have been: the direct cause (directors, principals), and also, the indirect cause (through, the contingent, historical circumstances, induced: through Masonic circles), to have made​​: every Holocaust: against: my Jewish people, here's why: 1. the survival of Israel can not be guaranteed: 2. the whole human race will become only: one, and unique: herd of slaves 3. monotheism: it has no more right to exist on the planet, because the true face of the Pharisees Neturei Karta: is to Baal Marduk 666 imperialism
 • lorenzoAllah Mahdì Palestina
  lorenzoAllah Mahdì Palestina ha pubblicato un commento
  46 minuti fa
  [la distruzione di Israele: è vicina! infatti, la testa del serpente: deve arrivare a Gerusalemme] 1. il velo del Tempio si squarciò; 2. la PRESENZA: di JHWH: abbandonò il Tempio, 3. Israele andò perduto! 4. la speranza di Israele andò perduta! -- ANSWER -- MA, in cosa consiste il peccato dei farisei:(Neturei Karta: Enlightened: 666 FMI BCE FED) contro: Israele? Certamente, non nella uccisione di Gesù, perché, era stato previsto, che, il Messiah doveva sacrificare, la sua vita, per offrire: la speranza al mondo(cioè: anche: la liberazione politica: da ogni forma di schiavitù, e di sfruttamento: dell'uomo sull'uomo)! i farisei hanno fatto distruggere Israele, a motivo della loro pratica della usura, e per lo sfruttamento della schiavitù! e per la loro attività: massonica di sovversione, che, hanno già posto in essere, sotto la loro schiavitù, in Egitto! così, la distruzione di Israele, non può essere stata, una responsabilità degli zeloti!
 • lorenzoAllah Mahdì Palestina
  lorenzoAllah Mahdì Palestina ha pubblicato un commento
  46 minuti fa
  [la distruzione di Israele: è vicina! infatti, la testa del serpente: deve arrivare a Gerusalemme] tutti i loro abomini: che: la Parola di Dio: e tutti i profeti, mandati da Dio, inutilmente, hanno denunciato: inutilmente! in questo modo: non sono i sionisti: ad essersi appropriati: della Parola di Dio: e dei simboli dell'ebraismo, ma, sono i farisei: ed il loro maledetto talmud, ad avere fatto questo furto, contro, la vera religione mosaica, ad essere stati: la causa diretta( i mandanti); e anche la causa indiretta(attraverso, le condizionate, circostanze storiche, indotte: attraverso, circoli massonici), ad avere realizzato: ogni Olocausto: contro il mio popolo ebraico, ecco perché: 1. la sopravvivenza di Israele: non può essere più garantita: 2. tutto il genere umano, diventerà un solo: ed unico: gregge di schiavi: 3. il monoteismo: non ha più dritto di esistere sul pianeta, perché il vero volto dei farisei Neturei Karta è quello di Baal Marduk
 • lorenzoAllah Mahdì Palestina
  lorenzoAllah Mahdì Palestina ha pubblicato un commento
  1 ora fa
  CIA Synnek1 posted a comment 6 hours ago In the name of thy Lord who createth: Read your Quran ---- ANSWER --- synnek1 666 322 --- NWO IMF satan cult real, DO read Quran, for do with them, salafis terrorists for Sharia, THE KILLS: of christians martyrs innoncet
1. il velo del Tempio si squarciò; 2. la PRESENZA: di JHWH: abbandonò il Tempio, 3. Israele andò perduto! 4. la speranza di Israele andò perduta! -- ANSWER -- MA, in cosa consiste il peccato dei farisei:(Neturei Karta: Enlightened: 666 FMI BCE FED) contro Israele? Certamente, non nella uccisione di Gesù, perché, era stato previsto, che, il Messiah doveva sacrificare, la sua vita, per offrire: la speranza al mondo(cioè: anche: la liberazione politica: da ogni forma di schiavitù, e di sfruttamento: dell'uomo sull'uomo)! i farisei hanno fatto distruggere Israele, a motivo della loro pratica della usura, e per lo sfruttamento della schiavitù! e per la loro attività: massonica di sovversione, che, hanno già posto in essere, sotto la loro schiavitù, in Egitto! tutti i loro abomini: che: la Parola di Dio: e tutti i profeti, mandati da Dio, inutilmente, hanno denunciato: inutilmente! in questo modo: non sono i sionisti ad essersi appropriati: della Parola di Dio: e dei simboli dell'ebraismo, ma, sono i farisei: ed il loro maledetto talmud, ad avere fatto questo furto, contro, la vera religione mosaica, ad essere stati: la causa diretta( i mandanti); e anche la causa indiretta(attraverso, le condizionate, circostanze storiche, indotte: attraverso, circoli massonici), ad avere realizzato: ogni Olocausto: contro il mio popolo ebraico, ecco perché: 1. la sopravvivenza di Israele: non può essere più garantita: 2. tutto il genere umano, diventerà un solo: ed unico: gregge di schiavi: 3. il monoteismo: non ha più dritto di esistere sul pianeta, perché il vero volto dei farisei Neturei Karta è quello di Baal Marduk


 • lorenzoAllah Mahdì Palestina
  lorenzoAllah Mahdì Palestina ha pubblicato un commento
  6 ore fa
  the agony of Israel, he is dead end! Jews will be plunge, into slavery, That, 666 Satan: will be: all, in all] Mt 23.27-32 at that time Jesus spoke saying, "Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites (IMF FED ECB enlightened) Which look like whitewashed tombs outside Appear beautiful, but inside: they are full of dead men's bones (322) and any rot (Hell 666). So you also, outside Appear righteous to people, but Within ye are full of hypocrisy and iniquity. Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, Because you build the tombs of the prophets, and garnish the sepulchres of the righteous, and say, 'If we had lived, at the time of our fathers, we would not be accomplices in Their the blood of the prophets (Christian martyrs) "by: sharia, human sacrifices to Satan, relativism, nihilism evolution, sexual perversions, etc.. ... So you testify against yourselves That You, being the sons of who killed: the prophets. Well, you filled the measure of your fathers. "Word of the Lord
 • lorenzoAllah Mahdì Palestina
  lorenzoAllah Mahdì Palestina ha pubblicato un commento
  6 ore fa
  As, coming out of Egypt, the Pharisees exported, his Pharaoh: Rothschild: gods: Marduk owl: Baal JabullOn: the lord of the rings: the: IMF ... One Ring: to bring them: and all: in the darkness 666: bind all thogether, is the project of global slavery: is only one: herd of slaves, is the New World Order: 666, 322: New World Order, this is the end of Israel! - ANSWER --- Mark 12:38-40. Warning Against: the Masters of the IMF 666: Enlightened Pharisees ... 38 As he taught, Jesus said, "Watch out for the teachers of the law. They like to walk around in flowing robes: and: be greeted with RESPECT in the marketplaces, 39 and have the most important: seats in the synagogues: and the places of honor at banquets. 40 They devour widows' houses: and for a show make: lengthy prayers. These men will be: punished most severely. "
 • lorenzoAllah Mahdì Palestina
  lorenzoAllah Mahdì Palestina ha pubblicato un commento
  6 ore fa
  [Destroy Israel, ie destroy: hope of World] Owl God Baal Marduk IMF 666 NWO - "Three Rings for the Elven-kings under the sky, Seven for the Dwarf-lords in Their halls of stone, Nine for Mortal Men doomed to die, One for the Dark Lord: on his dark throne. In the Land of Mordor where the Shadows lie. One Ring: to rule them all, one: Ring to find them, One Ring to bring them all: and: in the darkness: bind to them. In the Land of Mordor where the Shadows lie.
 • lorenzoAllah Mahdì Palestina
  lorenzoAllah Mahdì Palestina ha pubblicato un commento
  6 ore fa
  @ King of Saudi Arabia, Queen Elizabeth II, --- how can a Pharisee Enlightened (that, he is more hypocritical than satan Himself), he be alone, be more rich, of a whole nation? The one who killed Jesus is now the master of the world! Greetings .. we are all dead! Israel is lost! Because my Israel, who won the war of six days (ie a plot of many nations), Because He had to return the Egyptian desert who had conquered in battle? Neturei Karta Pharisees cursed: Illuminati by Lucifer: of: 666 IMF owl god Baal ... the agony of Israel, and of all Mankind? has begun! how can a Pharisee Enlightened (that, he is more hypocritical than satan Himself), he be alone, be more rich, of a whole nation? The one who killed Jesus, is now the master of the world! Greetings .. we are all dead! Israel is lost!
 • lorenzoAllah Mahdì Palestina
  lorenzoAllah Mahdì Palestina ha pubblicato un commento
  6 ore fa
  @ Neturei Karta, Enlightened, JabullON, Satanists, SatanAllah, Sharia, Talmud, Baal, Marduk, gods owl, at bohemian grove, Bush, Obama, Rothschild Rochefeller, Mardok, Onassis, Queen of England, Rich, Masons, Masonic lodges, freemasons , murderers, slave traders, Pharisees, sharks, moneylenders, pawnbrokers, thieves, parasites vampire cannibals 666, Jewish lobby, conspiracy IMF, FED, traitors, ECB NWO, 322, Freemasonry Bildenberg, globalists, corporations, religions, Masonic conspiracy, high: treason, to destroy all the Peoples through the bank seigniorage, "debt: public" fractional reserve, private debt ", right you are the curse of the world, and the curse of my people Israel, back to me, the banking seigniorage, That you have stolen, to all the Peoples! - ANSWER - no private citizen, can be richer, than, an entire nation! any private citizen, or private bank, can lend money at interest, to a State and people!
 • lorenzoAllah Mahdì Palestina
  lorenzoAllah Mahdì Palestina ha pubblicato un commento
  6 ore fa
  I Know That human life is very bad, but, if God has had: confidence in man, who am I, for not to trust in man? I know the only problem is to find good masters .. is a disgrace if the owners of money, That the Pharisees of the IMF, they have always paid the bad teachers, Because Their agenda is to destroy the whole human race. honestly? I do not want to be forced to kill anyone! this is a battle: and the devil will must be Threatened - this is exsorcism: CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ "Drink your poisons made by yourself" ♰ ★ ♛ ♰ ★ --- MANE THECEL PHARES of St. Benedict, fifth century .. our faith must move, Otherwise, the omnipotence of God could never be released, Because of the free will of all his creatures .. but, just, my faith only: is enough,,! sufficient, enough, sufficient, enough, sufficient enough, plenty abundant enough adequate, adequate, sufficient satisfactory, ... Satanists Pharisees: will all be exterminated: by Israel.
 • lorenzoAllah Mahdì Palestina
  lorenzoAllah Mahdì Palestina ha pubblicato un commento
  6 ore fa
  [1st question] God can handle the devil. You can help fight by his prayer. --- ANSWER - LOL. no! God does not need to be helped by us. [2nd question] When you speak to the devil curses your heart Focuses on dark things. Speak blessings to the Lord and others and only your heart will fill with light. - ANSWER - when you're dead to the world? your heart can no longer Contain the darkness, as all other mortals, Because of Jesus, the Holy Spirit has Imposed on you, the resurrection of Christ, and we know That Christ is in the glory perfect! I DO NOT never: focus, MYSELF ON NEGATIVE THINGS! I AM A BIG KING, THE GREATEST OF ALL KINGS! THEN I MUST BREAK ANY RESISTANCE, AND THEN I HAVE TO PRISONERS RELEASED, THIS IS THE PURPOSE OF MY LIFE WHAT YOU CAN rebukes AGAINST GOOGLE IN ADDITION,, TO THE FACT THAT HAS RUINED YOUTUBE .. BUT, THERE ARE PEOPLE, WHO THINK THAT YOUTUBE HAS BEEN RUINED BY ILLUMINATI FOR MY FAULT
 • lorenzoAllah Mahdì Palestina
  lorenzoAllah Mahdì Palestina ha pubblicato un commento
  6 ore fa
  l'agonia di Israele, è vicolo cieco! Gli ebrei saranno tuffo, in schiavitù, che, 666 Satan: sarà: tutti, in tutti] Mt 23,27-32 In quel tempo Gesù parlò dicendo: "Guai a voi, scribi e farisei ipocriti (illuminati FMI FED BCE), che sembrano sepolcri imbiancati di fuori appaiono belli, ma dentro: sono pieni di ossa di morti (322) e tutte le marciume (l'inferno 666) Così anche voi, di fuori apparite giusti davanti agli uomini, ma dentro siete pieni d'ipocrisia e d'iniquità.. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché costruite i sepolcri dei profeti, e adornate le tombe dei giusti, e dite: "Se fossimo vissuti al tempo dei nostri padri, non saremmo i loro complici il sangue dei profeti (martiri cristiani) "per: sharia, sacrifici umani a Satana, relativismo, nichilismo evoluzione, perversioni sessuali, ecc ... E così testimoniate, contro voi stessi, di essere figli di chi ha ucciso: i profeti. Beh, avete riempito la misura dei vostri padri. "Parola del Signore
 • lorenzoAllah Mahdì Palestina
  lorenzoAllah Mahdì Palestina ha pubblicato un commento
  6 ore fa
  Come, uscendo dall'Egitto, i farisei esportati, il suo Faraone: Rothschild: dei: Marduk gufo: Baal: JabullOn: degli anelli il signore: il: FMI ... Un Anello: portare loro: tutti e: nel buio 666: legare tutto thogether, è il progetto della schiavitù globale: è solo una: branco di schiavi, è il Nuovo Ordine Mondiale: 666, 322: Nuovo Ordine Mondiale, questo è la fine di Israele! - RISPOSTA --- Marco 12,38-40. Attenzione Contro: i Maestri del FMI 666: farisei Illuminati ... . 38 Come ha insegnato, Gesù disse: "Attenzione per i dottori della legge loro piace andare in giro in vesti fluenti: e: essere accolti con rispetto nelle piazze, 39 e avere i più importanti: seggi nelle sinagoghe: e . i posti d'onore nei conviti 40 Essi divorano le case delle vedove: e per uno spettacolo marchio:. lunghe preghiere Questi uomini saranno:. puniti più severamente "
 • lorenzoAllah Mahdì Palestina
  lorenzoAllah Mahdì Palestina ha pubblicato un commento
  6 ore fa
  [Distruggere Israele, cioè distruggere: la speranza del mondo] Dio Owl Baal Marduk 666 IMF NWO - "Tre anelli per i re-Elfi sotto il cielo, Sette per i signori-Nani nelle loro rocche di pietra, Nove per gli uomini mortali condannati a morire, Uno per l'Oscuro Signore. sul suo trono scuro Nella Terra di Mordor, dove l 'Ombra One Ring:. per domarli tutti, uno: Anello per trovarli, Un Anello per ghermirli: e: nel buio: bind tutti quelli Nella Terra di Mordor, dove l 'Ombra..
 • lorenzoAllah Mahdì Palestina
  lorenzoAllah Mahdì Palestina ha pubblicato un commento
  6 ore fa
  @ Re dell'Arabia Saudita, la regina Elisabetta II, --- come può un fariseo illuminato (che, è più ipocrita di Satana stesso), egli da solo, essere più ricco, di una nazione intera? Quello che ha ucciso Gesù ora è il padrone del mondo! Saluti .. siamo tutti morti! Israele è perduto! Perché il mio Israele, che ha vinto la guerra dei sei giorni (vale a dire una trama di molte nazioni), perché doveva restituire il deserto egiziano che aveva conquistato in battaglia? Neturei Karta farisei maledetto: Illuminati da Lucifero: di: 666 FMI gufo dio Baal ... l'agonia di Israele, e di tutta l'umanità? è iniziata! come può un fariseo illuminato (che, è più ipocrita di Satana stesso), egli da solo, essere più ricco, di una nazione intera? Quello che ha ucciso Gesù, ora è il padrone del mondo! Saluti .. siamo tutti morti! Israele è perduto!
 • lorenzoAllah Mahdì Palestina
  lorenzoAllah Mahdì Palestina ha pubblicato un commento
  6 ore fa
  @ Neturei Karta, Illuminato, JabullON, satanisti, SatanAllah, Sharia, Talmud, Baal, Marduk, gufo dei, a Bohemian Grove, Bush, Obama, Rothschild Rochefeller, Mardok, Onassis, regina d'Inghilterra, Rich, massoni, logge massoniche, massoni , assassini, mercanti di schiavi, farisei, squali, usurai, su pegno, ladri, cannibali vampiri parassiti 666, lobby ebraica, complotto FMI, FED, BCE NWO, traditori, 322, Massoneria Bildenberg, globalisti, aziende, religioni, cospirazione massonica, alto: tradimento, di distruggere tutti i popoli attraverso il signoraggio bancario "debito: pubblico", riserva frazionaria, debito privato ", di destra sono la maledizione del mondo, e la maledizione del mio popolo Israele, verso di me, il signoraggio bancario, Che hai rubato, a tutti i popoli - RISPOSTA - nessun cittadino privato, può essere più ricco, che, un'intera nazione qualsiasi privato cittadino, no banca privata, non può prestare denaro a interesse, ad uno Stato e la gente!
 • lorenzoAllah Mahdì Palestina
  lorenzoAllah Mahdì Palestina ha pubblicato un commento
  6 ore fa
  Io so che la vita umana è molto cattivo, ma, se Dio ha avuto: la fiducia nell'uomo, che sono io, di non confidare nell'uomo? So che il problema è solo di trovare buoni maestri .. è una vergogna se i proprietari del denaro, che i farisei del FMI, che hanno sempre pagato i cattivi maestri, perché la loro agenda è quello di distruggere il genere umano. onestamente? Non voglio essere costretto a uccidere nessuno! questa è una battaglia: e il diavolo deve essere minacciata
 • lorenzoAllah Mahdì Palestina
  lorenzoAllah Mahdì Palestina ha pubblicato un commento
  6 ore fa
  - questo è exsorcism: CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ "Bevi i tuoi veleni fatte da te" ♰ ★ ♛ ♰ ★ --- MANE PHARES THECEL di San Benedetto, V secolo .. la nostra fede deve muoversi, altrimenti, l'onnipotenza di Dio non potrebbe mai essere rilasciato, causa del libero arbitrio di tutte le sue creature .. ma, semplicemente, la mia fede solo: è sufficiente,,! basta, basta, basta, basta, basta basta, molto abbondante abbastanza adeguato, adeguato, sufficiente soddisfacente, ... Farisei satanisti: saranno tutti sterminati: da Israele. [1 ° domanda] Dio in grado di gestire il diavolo. Si può contribuire a combattere con la sua preghiera. --- RISPOSTA - LOL. no! Dio non ha bisogno di essere aiutato da noi. [2 ° domanda] Quando si parla maledizioni al diavolo il tuo cuore si concentra su cose oscure. Parla benedizioni al Signore e gli altri solo e il vostro cuore si riempie di luce. - RISPOSTA - quando sei morto per il mondo?
 • lorenzoAllah Mahdì Palestina
  lorenzoAllah Mahdì Palestina ha pubblicato un commento
  6 ore fa
  il vostro cuore non può più contenere l'oscurità, come tutti gli altri mortali, a causa di Gesù, lo Spirito Santo ha imposto su di voi, la risurrezione di Cristo, e sappiamo che Cristo è nella gloria perfetta! NON FARE mai: messa a fuoco, io su cose negative! SONO UN GRANDE RE, IL PIU 'GRANDE DI TUTTI I KINGS! POI DEVO ROMPERE, di resistenza, e allora ho liberato tutti i prigionieri, QUESTO E 'LO SCOPO DELLA MIA VITA Che cosa si può RIMPROVERA CONTRO GOOGLE, IN AGGIUNTA,, PER IL FATTO CHE HA ROVINATO YOUTUBE .. MA, ci sono persone, che pensano che YOUTUBE è stato rovinato da ILLUMINATI PER COLPA MIA